NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Mensen onderweg of op de vlucht

Opvangcrisis asielzoekers: nog steeds mensen voor gesloten deuren na vernietigendvonnis

Op 19 januari veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat  tot het nakomen van zijn verplichtingen inzake de opvang van asielzoekers en de toegang tot de internationale beschermingsprocedure. Dit gebeurde op straffe van boetes. 

Een week later houdt de regering zich nog steeds niet aan de uitspraak van het Hof. Mensen die bescherming zoeken worden nog steeds op straat achtergelaten. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie is zelfs nog verder gegaan en heeft besloten geen onderdak te verlenen aan mensen die in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd. Dit is een duidelijke schending van de  EU-richtlijnen en van de rechtsstaat. 

Onze organisaties roepen de eerste en vice-eerste ministers dan ook op om ervoor te zorgen dat de rechtsstaat wordt geëerbiedigd en dat dit vonnis wordt nageleefd en uitgevoerd, zoals het hoort.
Bijgevoegd vindt u de brief die vandaag naar de leden van de kern is gestuurd.

 

Betreffende: dringende interventie ten gunste van de rechtsstaat.
 
Geachte premier en vicepremiers,
 
Op 19 januari veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg jullie federale regering tot het naleven van de wet. De rechtbank eist van de regering dat zij alle asielzoekers onderdak moet verschaffen. Ook moet zij een eind maken aan de situatie waarbij er in hartje winter “geen noodopvang door de Belgische Staat wordt verstrekt [...] waardoor [asielzoekers] soms meerdere nachten na elkaar op straat komen te staan".

De rechter geeft jullie hiermee de duidelijke opdracht dat het “aan u is om voor passende structuren te zorgen die de fluctuaties van het aantal aanvragers het hoofd  bieden. Deze fluctuaties zijn, in die zin, geen uitzonderlijke gevallen zijn en ook steeds zullen terugkeren".

De rechtbank herinnert eraan - en het is triest dat dit moest gebeuren - dat “toegang tot opvang tot doel heeft de menselijke waardigheid te garanderen” en dat “iedereen die een verzoek om internationale bescherming wil indienen dit daadwerkelijk moet kunnen doen, zonder onnodige vertraging. Iedereen heeft het recht op een opvang die hen een waardig leven kan garanderen".
De rechter voegde eraan toe dat “het met feiten bewezen is dat personen wiens verzoek om internationale bescherming werd verhinderd meermaals de nacht buiten hebben doorgebracht. Dat terwijl de temperaturen onder het vriespunt doken en zij geen enkele zorg of aandacht kregen van de bevoegde autoriteiten.”

Wij zijn dan ook met stomheid geslagen toen we hoorden dat jullie regering vijf dagen na dit vonnis nog steeds niet aan haar verplichtingen voldoet, ondanks de boetes die uit de staatskas worden gehaald. Afgelopen dagen constateerden wij dat er ter plekke opnieuw mensen hulp en opvang wordt geweigerd.

En het ergste van alles is dat de staatssecretaris voor Asiel heeft verklaard dat hij asielzoekers, die reeds in andere lidstaten om asiel hebben gevraagd, niet langer wil opvangen. Hij wil hen voor een onbepaalde tijd op een wachtlijst plaatsen. Dit is volstrekt illegaal en in strijd met de Europese richtlijnen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt dat het recht op opvang van toepassing is gedurende de hele aanvraagprocedure van de Dulbinverordening, tot aan de definitieve overdracht.
 
De verklaringen van de staatssecretaris stroken dus niet met de uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.
 
Wij verzoeken jullie dus nogmaals dat geen enkele asielzoeker nog zonder onderdak komt te zitten, zoals het vonnis van 19 januari 2022 jullie heeft opgelegd.

Wij vragen u allen, zowel de premier als de vicepremiers, om er  in alle ernst voor te zorgen dat de beginselen van onze rechtsstaat worden gerespecteerd. Wanneer de Belgische rechterlijke macht de Belgische uitvoerende macht veroordeelt voor een wet die door een Belgische wetgever is aangenomen, moet dit vonnis ook worden nageleefd en uitgevoerd. Zoals het hoort.


Lijst ondertekenaars 

Dokters van de Wereld 
OBFG
CIRÉ
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Liga voor de Rechten van de Mens
ADDE
SAAMO

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753