Legaten

Met je testament bepaal je waar je erfenis naartoe gaat en kan je aan je nalatenschap een speciale bestemming geven, in de vorm van een legaat. Zo schenk je je hele erfenis of een deel ervan aan één of meerdere personen en/of aan één of meerdere verenigingen. Als je je erfenis, of een deel ervan aan Dokters van de Wereld wil schenken, moet je ons als legataris opnemen in je testament.

NULTARIEF VOOR SCHENKEN EN NALATEN AAN GOEDE DOELEN IN VLAANDEREN VANAF 1 JULI 2021! 

In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenk- en erfbelastingen voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter, ook de fiscale regeling rond duo-legaten zal in Vlaanderen wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. 

Meer informatie vindt u in dit artikel.

Wat is een legaat?

wat is een legaat?

 

Een legaat of nalatenschap is een schenking van roerende en/of onroerende goederen die in je testament wordt opgenomen. Zo kan je een legaat doen ten gunste van een instelling die gemachtigd is om legaten te aanvaarden, zoals Dokters van de Wereld België. Het volstaat Dokters van de Wereld België, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel te vermelden als (gedeeltelijke) begunstigde in je testament.

Het testament treedt slechts in werking vanaf het moment dat je overlijdt en kan op elk moment ervoor gewijzigd of geannuleerd worden.

drie soorten legaten
algemeen legaat

Als je een algemeen legaat doet, schenk je al je bezittingen aan één of meer personen of aan een organisatie bij overlijden.

Sommige personen in je directe omgeving, zoals partners, ouders, kinderen zijn je wettelijke erfgenamen (de zogenaamde 'reserve'). Deze 'reservataire erfgenamen' worden beschermd door de wet en hebben altijd recht op een deel van je vermogen.

Bijvoorbeeld: je kan Dokters van de Wereld als algemene legataris aanstellen als je geen wettelijke erfgenamen hebt. In dit geval laat je onze vereniging je hele erfenis na.

legaat onder algemene titel

je laat een deel van je bezittingen na aan één of meerdere personen of organisaties.

Bijvoorbeeld: je beslist om …% (zelf te bepalen) van je bezittingen na te laten aan Dokters van de Wereld België.

bijzonder legaat

Je laat een welbepaald goed of een welbepaalde som geld na aan een specifieke persoon.

Bijvoorbeeld: je laat ons de inhoud van een kluis na, of een som geld, of een huis, ...

Duolegaat

Het duolegaat

U laat welbepaalde bezittingen na. Met een duolegaat kunt u er volledig wettelijk voor zorgen dat uw erfgenamen minder belastingen moeten betalen en tegelijkertijd een goed doel steunen.

In geval van een « duolegaat » kunt u één of meerdere begunstigden aanstellen (de bijzondere legatarissen) die geen succesierechten zullen moeten betalen op voorwaarde dat een andere begunstigde (de algmene legataris), in dit geval Dokters van de Wereld België, deze succesierechten ten laste neemt. Deze techniek is interessant, omdat u op deze manier een nettobedrag kunt nalaten aan uw familie of vrienden.

De wet erkent duolegaten enkel als ze een aanzienlijk voordeel vertegenwoordigen voor het sociale doel. U moet dus een voldoende groot legaat doen ten voordele van Dokters van de Wereld opdat onze organisatie alle successierechten kan dragen. In het tegenovergestelde geval zal Dokters van de Wereld deze erfenis moeten weigeren en zal er geen sprake meer zijn van het successievoordeel voor uw andere legataris. Het is dus aan te bevelen om vooraf een simulatie te laten opmaken, zodat u kan zien wat het uiteindelijk resultaat zal zijn.

U kunt meer gedetaillerd advies inwinnen bij uw notaris of bij onze legatenverantwoordelijke indien u gebruik wenst te maken van deze techniek.

DRIE SOORTEN TESTAMENT

DRIE SOORTEN TESTAMENT
HET AUTHENTIEKE OF NOTARIËLE TESTAMENT

Bij dit soort testament dicteert de erflater zijn laatste wil aan de notaris, in het bijzijn van een tweede notaris of twee getuigen. Het testament wordt bewaard door de notaris en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. De notaris waakt erover dat je laatste wil er correct in staat geformuleerd. De kostprijs voor de opstelling van een notarieel testament bedraagt ongeveer 250 euro. Je ontvangt dan een notariële akte die de naleving van je laatste wil garandeert.

HET EIGENHANDIG GESCHREVEN TESTAMENT
 

Het eigenhandig geschreven testament maak je zelf op. Om geldig te zijn, moet het voldoen aan deze drie voorwaarden:

  • Het moet handgeschreven en mag dus niet getypt zijn
  • Het moet gedateerd zijn, om zeker te zijn dat het je laatste wil ook werkelijk uitdrukt.
  • Het moet door jezelf persoonlijk ondertekend zijn.

Om er zeker van te zijn dat dit testament na je overlijden ook effectief wordt nageleefd, kan je het neerleggen bij een notaris die het vervolgens voor je registreert.

HET INTERNATIONAAL TESTAMENT

Een internationaal testament is ingewikkelder dan de andere testamenten, maar het kan handig zijn wanneer je erfdeel zich in het buitenland bevindt. Dit soort testament wordt opgemaakt door jezelf of door een derde. Het moet niet noodzakelijk handgeschreven zijn. Het door de erflater ondertekende document wordt door de erflater persoonlijk aan de notaris overhandigd in het bijzijn van twee getuigen, waarbij de erflater verklaart dat het document wel degelijk zijn testament is. De notaris stelt een akte van bewaargeving op.

Neem contact op

Interesse? neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem contact op met onze verantwoordelijke legaten en testamenten.

Telefonisch : 02 225 43 62

Email :
legaten@doktersvandewereld.be

Camille

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753