NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

België
Mensen onderweg of op de vlucht

De federale regering heeft geen plan om uit de opvangcrisis te komen!

Er is ondertussen al meer dan een jaar verstreken sinds het begin van de opvangcrisis. Sinds september 2021 heeft de federale regering nagelaten om haar eigen beloftes na te komen om aan elke persoon die asiel aanvraagt een opvangplaats te geven. De Belgische rechtbanken veroordelen Fedasil dagelijks omdat het geen opvang geeft aan zij die er recht op hebben.  

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft België tevergeefs tot de orde geroepen. Ook heeft het hof van beroep van Brussel onlangs Fedasil met vernietigende woorden veroordeeld: "het aantal aan hun lot overgelaten verzoekers en de vermeende uitvluchten die worden aangevoerd (...) om deze situatie te rechtvaardigen (...) tonen aan dat Fedasil niet al het mogelijke doet om [haar verplichtingen] na te leven." Het Hof merkt op dat in september 2022 tientallen middenveldsorganisaties een lijst hebben opgesteld met meer dan veertig maatregelen die kunnen worden genomen om "een einde te maken aan de crisis in de opvang van asielzoekers." (...)Fedasil vermeldt echter geen onmiddellijk concreet actieplan en spreekt zich niet uit over deze maatregelen.”

De laatste weken is de situatie verder verslechterd, aangezien de meest kwetsbaren, zoals gezinnen met kinderen, niet-begeleide minderjarigen, zieke of alleenstaande vrouwen, op bepaalde dagen zonder ondersteuning op straat worden achtergelaten. Ook de gezondheidssituatie van mensen op straat gaat snel achteruit, zo is er een schurftepidemie en veel gevallen van difterie.
De federale regering kondigde maatregelen aan zoals het creëren van nieuwe opvangplaatsen, een winterplan of het ter beschikking stellen van federale ambtenaren, maar geen van deze maatregelen werd tot op heden voldoende effectief uitgevoerd.

Erger nog, de federale regering heeft zelfs geen duidelijk actieplan om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare personen zo snel als mogelijk kunnen worden opgevangen.  Nochtans is het absoluut nodig te voorkomen dat niet-begeleide minderjarigen waarvan de minderjarigheid niet ter discussie staat bij gebrek aan een opvangplaats onder de radar verdwijnen. Alleenstaande vrouwen kunnen echt niet op straat worden achtergelaten en blootgesteld aan de gevaren van seksueel geweld, zoals helaas al is gebeurd.

En er is meer nodig dan een plan voor de meest kweetsbaren. Het wekenlang op straat moeten overleven, maakt alle verzoekers om internationale bescherming ontzettend kwetsbaar. Met de dag wordt de uitrol van een actieplan dat zo snel mogelijk opvang voorziet voor alle verzoekers om internationale bescherming meer en meer noodzakelijk.

Politieke blokkages blijven  aanhouden en verklaren de uitzichtloze situatie waarin we ons vandaag bevinden. Dit is een situatie die een rechtsstaat onwaardig is en de regering ertoe brengt haar wettelijke verplichtingen en de talrijke gerechtelijke veroordelingen te negeren.
Het middenveld stelde op 13 september  een hele reeks maatregelen voor om de opvangcrisis te beëindigen, maatregelen die meteen kunnen worden uitgevoerd. Deze maatregelen omvatten onder meer de uitvoering van het in de OCMW-wet bedoelde spreidingsplan in geval van verzadiging van het netwerk de prioritaire behandeling door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen van aanvragers met nationaliteiten met een hoog beschermingsgraad, de uitstroom van personen die er al meer dan drie jaar verblijven in het opvangnetwerk (dit betreft meer dan 2.500 personen), of de inschakeling van hotels voor personen die een status hebben verkregen maar zich nog in het opvangnetwerk bevinden.

Elk van deze maatregelen helpt bij het vinden van een uitweg uit deze crisis. Samen zouden deze maatregelen het mogelijk maken een timing voorop te stellen die zo snel mogelijk de opvang van alle mensen garandeert. Onze overheden kiezen ervoor het politieke proces te blokkeren en zich te onttrekken aan hun verantwoordelijkheden.

Deze houding is onverantwoordelijk en mensonwaardig. Diegene die bescherming zoeken zijn de eerste slachtoffers. Opvangpartners en humanitaire hulpverleners zijn, net als advocaten en rechters, bijkomende slachtoffers van deze minachtende houding. Wij betreuren dit en dringen nogmaals aan op dringende en noodzakelijke maatregelen.

 Ondertekenaars: CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlanderen, Dokters van de Wereld, Humanitaire Hub, BelRefugees - Burgerplatform, Samusocial en Artzen Zonder Grenzen

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753