Vragen en antwoorden

Antwoorden op de meest voorkomende vragen rond legaten, testamenten en successierechten kan je hieronder terugvinden. 

Vragen over legaten

legaten
 • Erven mijn kinderen verplicht bij wet?

Ja, uw kinderen zijn reservataire erfgenamen. Samen beschikken ze bij wet over minimum de helft van uw vermogen. De andere helft mag u nalaten aan wie u wenst.

 • Ik heb geen kinderen, maar wel één (of meerdere) neef (neven) of nicht(en) en ik zou die graag begunstigen. Is dit mogelijk?

Jazeker. Opgelet, het is enkel in het geval van overlijden van hun ouder (uw broer of zus) dat zij als erfgenaam beschouwd worden. Indien dit niet het geval is en u ze wenst te begunstigen, moet u ze opnemen in uw testament. Zij zullen aanzienlijke successierechten moeten betalen (mogelijks tot 70%), tenzij u voor een duolegaat opteert. Deze techniek is enkel toepasselijk indien u in Brussel of in Wallonië woont.

 • Kan ik vrienden of buren aanduiden als legatarissen in mijn testament?

Ja, maar aangezien deze personen geen enkele bloedverwantschap met u hebben, zullen ze belast worden tot 80%.

 • Kan ik één of meer verenigingen aanduiden als algemene of bijzondere legataris in mijn testament?

Ja, u kunt meerdere verenigingen aanduiden. Als ze erkend zijn als vereniging van openbaar nut zullen ze genieten van een verlaagd belastingtarief (meestal tussen 0% en 7%).

 • Kan ik ook als niet-Belg Dokters van de Wereld België aanduiden als legataris in mijn testament ?

Ja, dat is mogelijk. We geven u hier graag advies over, in overeenstemming met de regels van het internationale privaatrecht die van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

 • Kan ik aan een vereniging iets anders nalaten dan geld?

Ja, u kan al uw bezittingen nalaten aan een vereniging, met inbegrip van roerende en onroerende goederen. De vereniging zal alles in het werk stellen om ze in de beste omstandigheden te verkopen.

 • Is er een minimumsom om na te laten aan verenigingen?

Ongeacht het bedrag, zal uw legaat helpen om de acties van Dokters van de Wereld te ondersteunen. Indien u wenst te werken via een duolegaat of omgekeerd duolegaat, moet u er echter voor zorgen dat Dokters van de Wereld, na betaling van alle successierechten, minimum 10% netto overhoudt. Een legaat van 50% van uw vermogen is voor ons een garantie dat de erfenis vrij van risico’s zal zijn.

 • Is het ingewikkeld om een legaat te doen aan een vereniging ?

Neen, het volstaat een testament op te stellen waarin u dit zo noteert. U kan advies inwinnen bij een notaris of gewoon contact opnemen met de vereniging die u als legataris wenst op te nemen. Zij zullen u graag verder helpen.

Vragen over testamenten

testamenten
 • Is het eenvoudig om een testament op te maken?

Er bestaan drie verschillende manieren om een testament op te maken :

1. U kan een eigenhandig testament schrijven; deze moet aan bepaalde vormvoorwaarden voldoen: bovenaan plaats en datum, onderaan naam, voornaam en handtekening. Het testament moet handgeschreven zijn en mag geen doorhalingen bevatten. Eens uw testament geschreven is, moet u het laten registreren in het ‘Centraal register der Testamenten’. Dit gebeurt via een notaris en kost tussen 50€ en 100€ zonder BTW.

2. U kan ook een notaris contacteren en samen met haar/hem uw testament laten opmaken; dit noemt men een notariële akte. Uiteraard ligt de prijs hier hoger, afhankelijk van wat er in het testament moet komen en afhankelijk van de notaris.

3. U kan ook een internationaal testament laten opmaken; dit gebeurt ook samen met een notaris en doet u best indien u ook goederen in het buitenland heeft.

Als u geen testament heeft opgemaakt, zal de Staat proberen om uw potentiële erfgenamen tot de vierde graad terug te vinden. Als u geen erfgenamen heeft, komt uw vermogen automatisch toe aan de Staat.

 • kost het veel om een testament neer te leggen bij een notaris?

Neen, advies inwinnen bij een notaris is meestal gratis. Het registreren van uw testament in het Centraal Testamentenregister kost tussen de 50€ en de 100€, BTW niet inbegrepen. Opgelet, noch de administratieve kosten, noch de kosten voor de ontvangst en de bewaring van het document zijn hierin inbegrepen.

 • Is het laatste testament het enige geldige?

Neen, al uw testamenten zijn geldig en kunnen samen toegepast worden. Als u wenst dat enkel het laatste testament in aanmerking wordt genomen, moet u “alle vroegere testamenten” uitdrukkelijk herroepen in uw laatste testament.

 • Is een testament herroepbaar?

Ja, u kan op elk moment een nieuw testament opstellen en het (de) vorige herroepen.

Vragen over successierechten

successierechten
 • Kan de Staat successierechten heffen als u uw erfenis nalaat aan Dokters van de Wereld België?

Indien u in Brussel of in Wallonië woont wel. Deze successierechten bedragen dan slechts 7%, ongeacht het bedrag van uw erfenis. In Vlaanderen werd het nultarief ingevoerd en moet Dokters van de Wereld dus geen successierechten meer betalen.

 • genieten alle verenigingen van voordelige succesierechten?

Ja, maar sommige gunsten worden enkel verleend aan verenigingen zonder winstoogmerk die een fiscaal attest
kunnen afleveren. Dokters van de Wereld maakt daar deel van uit.

Contact

Wenst u meer informatie?

Heeft u vragen of wenst u onze gratis brochure over legaten en testamenten te ontvangen?
Neem contact op met Camille, ze zal u met plezier en in alle discretie verder helpen.

Camille Danneels

Telefoon : 02 225 43 62
GSM : 0486 54 60 22
Email :
legaten@doktersvandewereld.be

Camille

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11EF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753