NOODHULP GAZA

Deze crisis moet nu stoppen. Jouw gift kan echt het verschil maken om de ontheemde bevolking en onze collega's in Gaza te helpen.

 

IK DOE EEN GIFT

De ‘pauzes’ in de bombardementen zijn niet ‘humanitair’: de burgers in de Gazastrook hebben nood aan een staakt-het-vuren

Dokters van de Wereld weigert de pauzes in de vijandigheden in Gaza ‘humanitair’ te noemen, want echte humanitaire hulpverlening is er absoluut niet mogelijk. Enkel een direct en volledig staakt-het-vuren, een sterke verhoging van de toegang tot humanitaire hulp en het herstel van de basisvoorzieningen kunnen een antwoord bieden op de immense behoeften van de 2,2 miljoen burgers in de enclave.

"ELKE MINUUT IN GAZA ZONDER STAAKT-HET-VUREN KOST NOG MEER MENSENLEVENS"

De internationale humanitaire organisaties – en zeker de agentschappen van de Verenigde Naties – waren duidelijk: wat Gaza nodig heeft, is een staakt-het-vuren. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties was er stellig over: “Gaza is een kinderkerkhof aan het worden”. 68% van het alarmerende aantal omgekomen burgers zijn dan ook vrouwen en kinderen. Alle burgervoorzieningen, en zeker het gezondheidssysteem, zijn zo erg aangetast dat een massale humanitaire reactie en dus een complete stopzetting van de vijandigheden dringend nodig zijn.

Een pauze in de bombardementen gedurende enkele uren kan niet ‘humanitair’ worden genoemd, want dat volstaat niet om de gigantische stroom aan levensnoodzakelijke hulp op gang te zetten. Nochtans hebben 2,2 miljoen mensen daar dringend nood aan. Elke minuut in Gaza zonder staakt-het-vuren kost nog meer mensenlevens. Die paar uur onderbreking in de bombardementen afdoen als een gepast humanitair antwoord, is verkeerd en gevaarlijk.

DE 'pauzes' VOLSTAAN NIET VOOR DE VEREISTE NOODHULP

Volgens heel wat bronnen, waaronder OCHA, raakten ziekenhuizen al meermaals getroffen door Israëlische luchtaanvallen. Gezondheidsstructuren genieten nochtans een bijzondere bescherming onder het Internationaal Humanitair Recht (IHR). Ze mogen nooit beschouwd worden als militaire doelwitten, en al helemaal niet als ze onderdak bieden aan meer dan 100.000 ontheemden. De omvang van de schade, de overbevolkingsgraad én het gebrek aan financiële middelen van de gezondheidsvoorzieningen in Gaza vereisen een permanente en veilige humanitaire toegang. De hulpverlening tijdens die zogenaamde ‘pauzes’ volstaat dan ook allesbehalve in het licht van de huidige humanitaire ramp en het ontwrichte gezondheidssysteem.

Bovendien lijken deze pauzes enkel in bepaalde gebieden plaats te vinden, zodat de mensen in het noorden van de Gazastrook via ‘corridors’ naar het zuiden kunnen. Het IHR benadrukt het principe dat “het bevel tot verplaatsing van de burgerbevolking om redenen die verband houden met het conflict” een schending van de mensenrechten is. Meer dan 1,5 miljoen van de 2,2 miljoen inwoners van Gaza zijn nu ontheemd. Het Israëlische militaire bevel om burgers uit het noorden van Gaza te evacueren, leidt tot ernstige overbevolking in het zuiden. De burgervoorzieningen waren er voordien al uitgeput en kunnen die massale mensenstroom dus niet dragen. Bijgevolg zouden deze pauzes de massale verplaatsingen uit het noorden alleen maar aanscherpen en de concentratie van de bevolking in het zuiden verergeren, met rampzalige gevolgen door een gebrek aan middelen en de verspreiding van infectieziektes. Zoals het Vierde Verdrag van Genève voorschrijft moeten de burgers kunnen terugkeren na het staken van de vijandigheden.

dringende HUMANITAIRE NOOD

De volledige, veilige en vrije humanitaire toegang mag niet los van de oproep tot een onmiddellijk staakt-het-vuren worden gezien. De humanitaire hulp en de medische diensten blijven essentieel voor de bevolking van Gaza. Hun leven staat niet enkel op het spel door de vijandigheden, maar ook door het gebrek aan drinkbaar water en voedsel, ziekteverspreiding door de overbevolking, het gebrek aan medisch materiaal voor de verzorging van mensen met verwondingen of medische problemen, en de algemene ineenstorting van de burgerinfrastructuur.

Humanitaire organisaties moeten onmiddellijk in staat zijn om alle burgers in Gaza te kunnen helpen. Bovendien moeten de volledige belegering en de onderbreking van de bevoorradingen, waartoe de Israëlische overheid op 9 oktober besliste, zeer dringend worden opgeheven, want ze verergeren alleen maar de humanitaire toestand in Gaza. Het is zowel de morele verantwoordelijkheid als de juridische plicht van de staten om, als ondertekenaars van de Verdragen van Genève, meteen te doen wat nodig is om de burgerlevens in Gaza te beschermen: de oorlogvoerende partijen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren dwingen.

 

Copyright: © Mohammed Zaanoun

 


Dokters van de Wereld is lid van het Consortium 12-12, 11.11.11VEF en Donorinfo.

Contactez-nous

Dokters van de wereld

Doe een gift: BE26 0000 0000 2929

 

Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
+32 (0) 2 225 43 00
info@doktersvandewereld.be

 

BTW: BE 0460.162.753